Projecten

Supported Pooling in de Sociale Economie (SUPPOSE)

SUPPOSE…meer tewerkstelling in Limburg!

In 2013 ontving de VDAB 659 openstaande vacatures voor de functie van groenarbeider en kon deze moeilijk invullen. In Limburg werden in juli 2014 115 vacatures voor deze functie uitgeschreven. Slechts 14 hiervan werden in diezelfde maand ingevuld. De nood aan goede werknemers bij de reguliere groenbedrijven is bijgevolg groot en de jobs geraken niet snel ingevuld. Ook de sociale economie moet zijn steentje bijdragen aan de tewerkstellingsgraad in Limburg. Hoe kan deze sector helpen om de instroom in de Limburgse groensector te verbeteren? Welke acties zijn hiervoor nodig? Welke actoren moeten hierbij worden betrokken? Een goed uitgewerkte methodiek, geënt op sterke samenwerkingsverbanden, moet een antwoord bieden op deze vragen.

De Winning tracht, via het project SUPPOSE, de instroom in de reguliere economie te verhogen. Via dit initiatief wordt een nieuwe methodiek, gebaseerd op de concepten ‘supported employment’ en ‘compool’, uitgetest. Dit instrument biedt de mogelijkheid om een alternatieve maatregel voor traditionele tewerkstellingsmogelijkheden voor personen met een arbeidshandicap uit te werken. Binnen dit project worden de deelnemers niet vooraf opgeleid om vervolgens op zoek te gaan naar een job, maar verloopt het proces omgekeerd. Eerst wordt de werknemer in een job in de reguliere economie geplaatst om daarna een erg gerichte opleiding op maat en op de werkvloer uit te werken. Hierbij zal een medewerker van De Winning actief aanwezig zijn om de werknemer in te werken. Deze manier van werken zou leiden tot betere resultaten op het vlak van een langdurige tewerkstelling van personen uit de kansengroepen in de reguliere economie dan de traditionele maatregelen.

De Winning zal deze methodiek enerzijds rechtstreeks bij de Limburgse werkgevers in de groensector uittesten en later vertalen naar andere sectoren. Anderzijds zullen er ook samenwerkingsverbanden met de Limburgse interimsector worden uitgewerkt. Deze organisaties blijken een belangrijke intermediair te zijn bij de activering van werkzoekenden.

Dit project kadert binnen de actiepunten van het SALK-rapport om meer tewerkstelling in Limburg te creëren. Het SALK stelt immers dat door excellente partnerschappen uit te bouwen tussen vertegenwoordigers uit het onderwijs, de VDAB, de sociale economie, kennisinstellingen en bedrijven, er aan de hand van een innovatieve leervorm, meer werkzoekenden in de groensector kunnen instromen. In het kader van dit project zullen de VDAB, PXL-Hogeschool en Centrum Duurzaam Groen de rol als partner opnemen.

Meer info t. 013 53 11 59

Dit project is mogelijk met de financiële steun van de provincie Limburg